Licentie Overeenkomst

Dit is een overeenkomst tussen u (licentienemer) en De Leydsche (licentieverstrekker). De Leydsche is eigenaar van de website deleydsche.nl en alle producten die op deze website worden aangeboden. De Leydsche, Leiden, Nederland, Kvk no 56812655.

Deze overeenkomst is van toepassing op licenties uitgegeven via het internet en heeft betrekking tot online, digitale en analoge (fysieke) levering van Licentie Materiaal. Laatst bijgewerkt op 6 januari 2021.

Definities

 1. “Licentie Materiaal” betekent alle gekochte digitale documenten (cv sjablonen), alle ontwerp aspecten en onderdelen van het ontwerp binnen de digitale documenten. Iedere vermelding binnen deze overeenkomst naar het Licentie Materiaal is van toepassing op ieder individueel item, ontwerp aspecten en onderdelen van het ontwerp binnen het Licentie Materiaal en is ook van toepassing op het Licentie Materiaal als geheel.

Toekenning van rechten

 1. Het Licentie Materiaal wordt niet verkocht; het wordt ter beschikking gesteld aan de Licentienemer onder de voorwaarden van deze overeenkomst, welke toestemming geeft voor het gebruik van het Licentie Materiaal, echter het eigenaarschap wordt niet overgedragen. Het eigenaarschap van het Licentie Materiaal blijft bij De Leydsche;
 1. Licentienemer heeft het niet-exclusieve, niet-verdraagbare, niet-sublicentieerbare om het Licentie Materiaal te gebruiken voor uitsluitend persoonlijk gebruik. Iedere vorm van gebruik anders dan persoonlijk gebruik moet schriftelijk zijn goedgekeurd door De Leydsche;
 1. De rechten voor de Licentienemer met betrekking tot het Licentie Materiaal zijn wereldwijd van toepassing;
 1. Ongeautoriseerd gebruik zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van de licentie met inbegrip van, maar niet beperkt tot juridische stappen.

Beperkingen

 1. Licentienemer mag het Licentie Materiaal of onderdelen daarvan, deze overeenkomst of de rechten binnen deze overeenkomst niet verhuren, sublicentiëren, verkopen, delen, toewijzen, doorgeven of overdragen. Licentienemer mag het Licentie Materiaal niet toevoegen aan een elektronisch template, of doorsturen met de bedoeling om na te laten maken door derden op elektronische of gedrukte producten. Het Licentie Materiaal Mag alleen worden doorgestuurd na bewerking en uitsluitend voor persoonlijke sollicitatie doeleinden.
 1. Licentienemer mag geen afgeleide producten van het Licentie Materiaal verkopen, licentiëren of distribueren;
 1. Licentienemer mag het Licentie Materiaal niet online posten in een downloadbaar format of beschikbaar stellen voor distributie;
 1. Licentienemer mag het Licentie Materiaal niet gebruiken in of toevoegen aan elektronische producten bestemt voor verkoop;
 1. Licentienemer mag het Licentie Materiaal niet gebruiken in of toevoegen aan fysieke producten bestemt voor verkoop;
 1. Licentienemer mag het Licentie Materiaal niet gebruiken voor onwettige doeleinden;

Copyright

 1. Geen enkele vorm van eigenaarschap of copyright van het Licentie Materiaal gaat over naar de Licentienemer door de afgifte van de licentie binnen deze overeenkomst.

Beëindiging & intrekking

 1. De licentie binnen deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd zonder nader bericht van De Leydsche wanneer de Licentienemer niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. In geval van beëindiging van de licentie moet de Licentienemer direct (i) stoppen met het gebruik van het Licentie Materiaal; (ii) het Licentie Materiaal vernietigen; (iii) het Licentie Materiaal volledig verwijderen van Licentienemers eigendommen, computer systeem en opslag (elektronisch of fysiek) en dit direct schriftelijk bevestigen aan De Leydsche;
 1. De Leydsche heeft het recht om de licentie voor het gebruik van het Licentie Materiaal in te trekken om gegronde redenen en om er voor te kiezen het Licentie Materiaal te vervangen voor ander Licentie Materiaal. In geval van intrekking van de licentie, moet de Licentienemer direct stopping met het gebruik van het betreffende Licentie Materiaal. De Licentienemer moet alle elektronische kopieën van het Licentie Materiaal verwijderen van computer systeem en opslag (elektronisch of fysiek) en dit direct schriftelijk bevestigen aan De Leydsche .

Garantie en beperking van aansprakelijkheid

 1. De Licentienemer gaat ermee akkoord zijn hij/zij geen aanspraak op ons heeft, met betrekking tot het verwijderen van het Licentie Materiaal van de website (deleydsche.nl), of de beslissing tot het beëindigen of intrekken van uw toegang tot deze website (deleydsche.nl) of het Licentie Materiaal (met inbegrip van de wijze van aankoop) via de website.
 1. De Leydsche garandeert de Licentienemer dat ieder Licentie Materiaal aangekocht via onze website van toereikende kwaliteit is en op redelijke wijs geschikt is voor het doel waarvoor gelijkwaardige producten doorgaans worden geleverd. De Leydsche geeft geen andere beloftes of garanties over het Licentie Materiaal. Licentienemer bevestigt dat het gebruik van de website om het Licentie Materiaal te kopen en / of downloaden geschied op eigen risico. Wij garanderen niet dat het digitale product volledig foutloos is, vrij van virussen, malware of andere schadelijke componenten, of dat wij eventuele gebreken zullen corrigeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan hardware, software of verlies van data veroorzaakt door het downloaden of het gebruik van het Digitale Product, en/of het gebruik van onze website.
 1. Wanneer de Licentienemer of De Leydsche de overeenkomst betreffende het Digitale Product schenden, zijn geen van beiden verantwoordelijk voor geleden schade van de ander. Ook zijn geen van beiden verantwoordelijk voor gevolgschade, met uitzondering van te verwachtbare schade veroorzaakt door de schending. Schade is te verwachten wanneer ze beoogd konden worden door de Licentienemer en De Leydsche op het moment van dat de bestelling van de Licentienemer is geaccepteerd door ons.
 1. De aansprakelijkheid van De Leydsche voor schade welke de Licentienemer lijdt als gevolg van het door ons verbreken van een contract voor Licentie Materiaal is strikt beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende Licentie Materiaal.
 1. De Leydsche garandeert niet dat het gebruik van het Licentie Materiaal zal leiden tot een succesvolle sollicitatie en/of carrière kansen. Het gebruik van het Licentie Materiaal (cv sjabloon) voor sollicitaties en/of carrière kansen is een persoonlijke beslissing van de Licentienemer. De Leydsche is niet verantwoordelijk voor het verlies van carrière kansen of voor onsuccesvolle sollicitaties veroorzaakt door het gebruik van het Licentie Materiaal.
 2. De Leydsche is niet verantwoordelijk voor indirecte, neven- of gevolgschade, vertraagde levering of beschadigingen die niet voorzienbaar zijn door de Licentienemer en De Leydsche, met inbegrip van maar niet beperkt tot: schade aan derden, inkomens- of inkomstenverlies, zakelijk verlies, winstverlies of contractverlies, verlies van verachte besparingen, schade of verlies van data, verlies van opportuniteiten of goodwill, met inbegrip van verlies van carrière en werk opportuniteiten, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook voortvloeiend uit een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins.
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen zal onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uitsluiten of beperken: voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor fraude of frauduleuze praktijken, voor opzettelijke inbreuk op deze voorwaarden door ons dat u het recht geeft het contract met betrekking tot het Licentie Materiaal te beëindigen, of voor iedere gelegenheid die onze aansprakelijkheid niet kan uitsluiten of beperken onder het toepasselijke recht.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 1. Contracten voor de koop van Licentie Materiaal via onze website (deleydsche.nl) en eventuele geschillen of vorderingen voortkomend uit, of in verband met het contract of gerelateerd aan het contract of de totstandkoming van het contract, zal worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen of vorderingen die voortkomen uit, of in verband met het contract of gerelateerd aan het contract of de totstandkoming van het contract (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) Any dispute or claim arising out of or in connection with such contracts or their formation (including non-contractual disputes or claims) zullen onderhevig zijn aan de niet-exclusieve wetgeving van de rechtbanken van Nederland.

NB – Gekochte content kan persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Derden kunnen aan de hand van deze informatie de herkomst herleiden. Het delen, verkopen of distribueren van dit digitale product is een overtreding van deze Licentie Overeenkomst.